Minamahal na Mahahalagang Mga Kustomer, Nasa Christmas Break na kami. Lahat ng Mga Bagong Utos ay mapoproseso simula sa ika-30 ng Enero.